Zber podpisov pre registráciu strany

Pomôžte pri zbere podpisov občanov pre založenie politickej strany GINN priama demokracia

V zmysle §6 ods. 4 písm. a) Zákona č. 85/2005 Z.z. o politikcých stranách, je potrebné k návrhu na registráciu strany priložiť zoznam minimálne 10 tisíc občanov, ktorí prejavia súhlas s registráciou strany:

 • a) zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu

GINN sa chce pokúsiť vyzbierať minimálne 15 tisíc podpisov.

Na zber podpisov máme 180 dní počnúc 7.8.2018.

Hárky budeme scanovať, anonymizovať a pridávať pravidelne na internet, aby ste mohli skontrolovať, či medzi nimi bude aj ten Váš.


Podpisový hárok

Linky na stiahnutie tlačív:


Pravidlá pre vyplnenie:

 • hárky tlačte jednostranne
 • ak nemáte tlačiareň, pošlite nám email, sms, alebo pošlite list - hárky vám doručíme poštou
 • súhlas môže predbežne podpísať každý občan, ktorý má volebné právo. Existujú však aj názory, že to môže byť aj neplnoletý občan, ktorý už má občiansky preukaz - ešte to preverujeme. V zmysle §3 zákona "Právo voliť a byť volený do orgánov strany má štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len "občan"), ktorý v deň volieb do orgánov strany dovŕšil 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • vyjadrením súhlasu o založení strany sa nestávate členom strany
 • vyjadrenie súhlasu o založení strany neznamená, že sa výslovne stotožňujete so všetkými jej hodnotami a tézami
 • môžete vyplniť jeden alebo aj viac súhlasov (ak máte priateľov, rodinu alebo známych, ktorí nám vedia pomôcť k registrácii strany)
 • podpis musí byť vlastnoručný (preukazuje súhlas)
 • vyplňte čitateľne
 • Sekciu "nepovinné údaje" vyplňte v prípade, že máte záujem byť informovaný o ďalších postupoch a aktivitách strany, alebo sa chcete stať jej členom
 • Políčko "Vaša správa pre GINN" - môžete napísať akýkoľvek odkaz pre GINN
 • Tlačivo môžete poslať tak ako ho vytlačíte (nemusíte strihať)
 • V jednej obálke môžete poslať ľubovoľný počet tlačív

Doručenie elektronickou formou

Informácie o možnostiach doručenia elektronicky ešte preverujeme. Zákon hovorí len o zozname občanov, nie o predložení originálu listiny s podpisom. Z dôvodu nejednoznačnosti výkladu zákona preto uprednostňujeme poštové alebo osobné doručenie podpisových hárkov, nakoľko existuje predpoklad, že tento režim bude takéto podania spochybňovať. Napriek tomu, ak nemáte možnosť nám súhlas so vznikom strany doručiť a iná možnosť neexistuje - vaše podanie prijímeme a spracujeme do rezervných podpisov - elektronické nascanované hárky na info@ginn.sk

Uvítame, ak viete hárok naviac zabezpečiť zaručeným elektronickým podpisom toho, kto hárok spracoval.

Finančná odmena sa neposkytuje

Projekt GINN vzniká na základe princípu slobody, otvorenosti a transparentnosti na popud bezmocných občanov a nemá vlastné zdroje na odmeny za zber podpisov. Práve na príklade GINN je možné ukázať, že či sa spojením sily verejnosti dokáže vytvoriť subjekt aj bez nákladného financovania, pompéznych tlačových vyhlásení či nepriameho korumpovania potencionálnych voličov.

Adresa pre doručenie podpísaných hárkov

Upozornenie: Adresa je dočasná pre zber podpisov. Ak požadujete osobné prevzatie, kontaktujte GINN

 • GINN / Martin Daňo
 • Ľubinská 18
 • 811 03 Bratislava
 • Tel. +421903638012

Na tejto linke si môžete stiahnuť obálku vo formáte DL.

Komentáre na Facebook-u

GINN priama demokracia © 2014 • politická strana od 17. Novembra 2014