Transparentné financovanie

Strana GINN je podporovaná občanmi a vystupuje vo verejnom záujme a presadzuje absolútne transparentný systém príjmov a výdavkov

Všetky prijaté finančné podpory a dary a výdavky strany budú zverejnené na tejto stránke. V súčasnosti je strana ešte v štádiu zberu podpisov pred registráciou a neprijala žiadny finančný ani hmotný dar.

Internetovú stránku a grafické materiály vyrobil splnomocnenec prípravného výboru strany Martin Daňo bez nároku na odmenu.


Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach uvádza

§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia

(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od

  • a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
  • b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
  • c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
  • d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcía organizácií s medzinárodným prvkom,
  • e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
  • f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
  • h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

(2) Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.

Komentáre na Facebook-u

GINN priama demokracia © 2014 • politická strana od 17. Novembra 2014